سه شنبه 6 خرداد 1399
الثلاثاء 4 شوال 1441
|
May 26 2020
|

مالیات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هر فرد صنفی موظف است از اول خرداد تا 31 خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سازمان مالیاتی نماید

 

تا بتواند از تخفیفات قانونی استفاده نماید.

 

تذکر : برگه های مالیاتی می بایست به نام شخص متقاضی پروانه کسب باشد.